Kodeks dobrych praktyk

CEL KODEKSU

Celem Kodeksu Dobrych Praktyk (dalej: KDP) jest promowanie najwyższych  standardów podczas prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży usług szkoleniowych.

KDP reguluje normy i zasady postępowania przyświecające Mateuszowi Twardowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą HomeKit Matter Mateusz Twardowski, NIP 1132518183, REGON 362073978, Ul. Wygonowa 34B/2, 05-230 Kobyłka  (dalej: „Sprzedający” lub „HK Store”), w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,  w szczególności w ramach współpracy z klientami, odbiorcami szkoleń.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA I DOBRE PRAKTYKI FIRMY SPRZEDAJĄCEGO 

Relacje firmy z otoczeniem 

 1. Sprzedający prowadzi działalność zgodnie z danymi rejestrowymi, posiadanymi uprawnieniami i standardami, know-how i doświadczeniem.
 2. HK Store Udostępnia informacje o zakresie swojej działalności, obszarach specjalizacji, pozwalających klientom na właściwą identyfikację firmy i jej usług oraz dokonanie wyboru co do zakresu współpracy
 3. Informuje klientów o możliwych do osiągnięcia celach szkoleń i możliwości zdobycia wiedzy w konkretnym zakresie.
 4. Rzetelnie przedstawia Klientowi warunki wykonania usługi, zwłaszcza w zakresie niezbędnych zasobów i kosztów i innych niezbędnych warunków (w tym logistycznych )
 5. Zawiera umowy pozwalające zidentyfikować cele, zakres usługi oraz wzajemne zobowiązania.

 

Realizacja usługi  

 1. HomeKit Matter Realizuje swoje usługi szkoleniowe na podstawie celów i potrzeb rozwojowych ustalonych z Klientem
 2. Potrzeby rozwojowe ustalane są na podstawie rzetelnych informacji uzyskanych samodzielnie przez firmę (Sprzedającego) lub przez Klienta.
 3. Usługi szkoleniowe przygotowywane i realizowane są w oparciu o program dostosowany do celów i potrzeb w danym obszarze specjalizacji
 4. Aby zapewnić osiągnięcie celów usługi szkoleniowej HK Store zapewnia kompetentną kadrę do przygotowania i realizacji usługi szkoleniowej.
 5. W trakcie realizacji usługi monitoruje jego przebieg na postawie indywidualnie dobranej metody.
 6. Po zrealizowaniu projektu komunikuje stopień zgodności osiągniętych rezultatów z ustalonymi wcześniej celami.
 7. Reaguje na wszystkie nieprzewidziane sytuacje i zastrzeżenia Klientów szukając obopólnie korzystnego rozwiązania.

 

Etyka, normy i zasady uczciwej konkurencji  

 1. Firma HK Store podaje informacje o sobie i swojej działalności zgodnie ze stanem faktycznym. Przy sprzedaży usług i ich realizacji posługuje się ogólnie przyjętą i zrozumiałą terminologią, ustalając cele i zakres usług oraz wzajemne zobowiązania rzetelnie, zgodnie z zasadą nie wprowadzania w błąd.
 2. HK Store zawiera umowy na prostych i czytelnych zasadach.
 3. HK Store dba o dostarczanie usług wysokiej jakości jednocześnie upowszechniając podejście projakościowe w usługach szkoleniowych.
 4. HK Store przestrzega praw autorskich i wykorzystuje tylko takie know-how, do którego ma prawo.
 5. Zapewnia poufność informacji uzyskanych na wszystkich etapach współpracy z Klientem.
 6. Posługuje się danymi dotyczącymi Klientów i innych interesariuszy usługi wyłącznie po uzyskaniu ich zgody.
 7. Przestrzega spełniania niezbędnych wymagań i standardów podczas realizacji usług szkoleniowych
 8. Stosuje zasady uczciwej konkurencji i zasady, zwłaszcza w zakresie informacji i reklamy, wyceny i zakresu usług,
 9. HK Store reguluje zobowiązania wobec: dostawców, pracowników, odbiorców, partnerów oraz inne zobowiązania wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej
 10. Przeciwdziała praktykom korupcyjnym oraz konfliktom interesów.