Regulamin sklepu

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się w domenie internetowej apple-home.pl, zwany dalej „Sklepem Internetowym”, jest Emil Borusławski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HK Store EMIL BORUSŁAWSKI z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Szarych Szeregów 3/5 lokal 29, posiadający NIP: 1132986694 oraz REGON: 381697856  („Sprzedający”).
 2. W Sklepie Internetowym Kupujący mogą dokonywać zakupów udziału w szkoleniach na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Umowy sprzedaży mogą być zawierane zarówno przy wykorzystaniu udostępnionego przez Sprzedającego formularza zamówienia, jak również telefonicznie.
 4. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: info @apple-home.pl, telefoniczny w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00-16:00, w piątki w godzinach 9:00-15:00 pod nr telefonu: + 48 608 089 246 oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie apple-home.pl
 5. Niniejszy Regulamin dotyczy zarówno Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§2 DEFINICJE

Regulamin – niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego”;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – konto Klienta w Sklepie, umożliwiające Klientowi dokonywanie zakupów w Sklepie, w którym m. in. są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach; założenie Konta jest darmowe

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sprzedawca – Emil Borusławski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HK Store EMIL BORUSŁAWSKI z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul.  Szarych Szeregów 3/5 lokal 29, posiadający NIP: 1132986694 oraz REGON: 381697856;
Sklep – sklep internetowy, dostępny pod adresem www.apple-home.pl

Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;
Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i płatności;
Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych Produktów;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;

Dni Robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Szkolenie – usługa świadczona przez Sprzedawcę obejmująca przygotowanie szkolenia, w tym: rejestrację uczestników, przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkolenia na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie (ewentualnie Towar).

 

§3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 2. urządzenie z dostępem do Internetu
 3. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 4. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 5. Do założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: – imię i nazwisko Klienta, adres email Klienta, hasło do Konta.
 6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w Formularzu Rejestracji.
 7. Klient ma możliwość w każdej chwili zażądać usunięcia jego Konta.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

§4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar (szkolenie) oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 

§5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
 2. Za pomocą karty płatniczej.
 3. Za pośrednictwem platformy płatniczej: PayU.
 4. Bezpośrednio na rachunek Sprzedawcy.
 5. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności bezpośrednio na rachunek sprzedawcy, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 dni od złożenia zamówienia.
 6. Sprzedawca informuje, że w przypadku wyboru płatności za pomocą platformy płatniczej opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 7. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 8. Zamówienie jest traktowane jako opłacone w momencie:
 9. zaksięgowania przelewu bankowego na koncie bankowym Sprzedawcy (w przypadku tradycyjnych przelewów bankowych),
 10. otrzymania informacji od serwisu PayU  o opłaceniu zamówienia (w przypadku elektronicznych przelewów internetowych PayU)

 

§6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Realizacja zamówienia będzie zależała od rodzaju produktu.
 2. Przez zrealizowanie zamówienia dotyczącego udziału w szkoleniu, rozumie się wysłanie do Zamawiającego potwierdzenia wraz z zaproszeniem na szkolenie we wskazanym miejscu i czasie.
 3. Koszty wysyłki ponosi osoba składająca zamówienie. Informację o dostawie i kosztach Zamawiający otrzyma podczas procedury zamawiania.

 

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w regulaminie, w tym między innymi w § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 3. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru,
 4. zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 5. Nie ma możliwości odstąpienia od umowy w przypadku otrzymania materiałów szkoleniowych.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, w sytuacji, gdy Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku chęci skorzystania z przysługującego Konsumentowi prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, należy użyć formularza odstąpienia dostępnego na Koncie.
 8. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od Umowy Sprzedaży mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dniu od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy. Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużono się podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Konsumentem inny środek płatności.
 9. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży bez względu czy zostało ono dokonane za pośrednictwem Konta Klienta czy w formie elektronicznej potwierdzimy otrzymanie przez Sprzedawcę Państwa oświadczenia.
 10. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 

§8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 7. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 8. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 9. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

§9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 4. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 5. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 6. żądać usunięcia wady
 7. Reklamacje na podstawie rękojmi powinny być zgłaszane na adres pocztowy lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie sklepu.
 8. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 9. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

§10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy… oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
– Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§11 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§12 ZASTRZEŻENIA

 1. Każdorazowo składane zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 2. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 4. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

 

§ 13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.